|   počty přijímaných uchazečů  |   volná místa  |   termíny   |   formuláře přihlášek  |  

 

Aktuální informace: 


Oznámení rozhodnutí o přijetí a doručení rozhodnutí o nepřijetí:
- rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená,
- uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Potvrzení nástupu do střední školy – odevzdání zápisového lístku (neplatí pro nástavbové studium, zkrácené studium, večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání):
- po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí; zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb; pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem,
- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.

 

Informace pro nové studenty k zahájení studia:     AGP     EBI     OZS     PODden     PODdal     informace školní jídelny


3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 - termín a výsledky:
31.5.2012     do oboru Podnikání (denní i dálková forma); kritéria zde;

- výsledky   Podnikání (nást. denní a dálková)   

31.5.2012     do oborů Agropodnikání a Ekologie a biologie; kritéria zde.

- výsledky   Agropodnikání, Ekologie a biologie

 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 - termín a výsledky:
7.5.2012     do oboru Podnikání (denní i dálková forma); kritéria zde;

- výsledky   Podnikání (nást. denní a dálková)   

9.5.2012     do oborů Agropodnikání a Ekologie a biologie; kritéria zde.

- výsledky   Agropodnikání   Ekologie a biologie

 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 - výsledky: 

Agropodnikání   Ekologie a biologie   Opravář zeměd. strojů   Podnikání (nást. denní)   Podnikání (nást. dálková)


Informace:
rozhodnutím zřizovatele školy (Moravskoslezský kraj) dojde ke dni 1.7.2012 ke sloučení školy se Střední školou, Šenov u Nového Jičína, příspěvkovou organizací. Vznikne tím škola s názvem Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČ 00848077), která bude mít do budoucna lepší možnosti zajistit kvalitní vzdělávání ve všech dosavadních oborech. Změna se aktuálně nedotkne zásadním způsobem žádného oboru vzdělávání. Výuka bude probíhat ve stávajících prostorách obou škol.
Přihlášky ke studiu se podávají na stávající školy bez ohledu na budoucí změnu. S příp. dotazy se můžete obrátit na ředitelství školy, tel. 556 706 302, 556 706 301, e-mail zemskolanj@zemskolanj.cz .

Přijímání do oboru Ekologie a biologie v roce 2012:

V souvislosti s optimalizací středního školství v Novém Jičíně, kterou provádí zřizovatel škol Moravskoslezský kraj, existoval i návrh, aby obor Ekologie a biologie byl k datu 1.9.2012 přesunut na Gymnázium a Střední odbornou školu Nový Jičín.

Tento návrh již není aktuální, k přesunu oboru nedojde. Konečné rozhodnutí bylo učiněno zastupitelstvem kraje dne 29.2.2012.  Obor bude vyučován na naší škole beze změny.


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2012/13: 

pro obory Agropodnikání, Ekologie a biologie, Opravář zeměd. strojů          pro nástavbový obor Podnikání (denní nebo dálková forma)

Do všech oborů je možné kdykoli přestoupit z jiné střední školy, a to i s případnou změnou oboru. Konkrétní případ musí posoudit ředitel školy. S dotazy se proto obracejte na zástupkyni ředitele ing. Novákovou.


Možnost ubytování na domově mládeže:  naše škola nemá vlastní domov mládeže. V Novém Jičíně je možnost ubytování žáků ve dvou zařízeních.

Domov mládeže, Hoblíkova ulice: nachází se cca 17 minut chůze od školy. V rekonstruované budově nabízí ubytování chlapcům a děvčatům. Celková kapacita je 32 míst. Žáci jsou ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích s příslušenstvím. Zde nabídka ubytování s podrobnostmi a zde předběžná přihláška.

Domov mládeže, ul. K Nemocnici: nachází se cca 18 minut chůze od školy. Kapacita domova mládeže je 33 míst. Poskytuje ubytování ve dvou a tří lůžkových pokojích, kde vždy dva pokoje mají společnou předsíň s vestavěnými skříněmi a sociálním zařízením včetně WC, sprchy a umyvadel. Zde nabídka ubytování s podrobnostmi a web.

 

 

Právní předpisy o přijímacím řízení   naleznete zde.

Výtah z právních předpisů - souhrnná informace o pravidlech a průběhu přijímacího řízení (na webu Krajského úřadu MSK).

Další informace zveřejněné na webu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:


Formuláře přihlášek ke studiu: 

základní školy (resp. SOU) by je měly mít k dispozici. Uchazečům o nástavbové studium (především dálkové) je můžeme zaslat. Do druhého a dalších kol přijímacího řízení se podává přihláška na stejných formulářích jako pro kolo první.

Přihlášku si také můžete vytisknout sami (nemusí být barevná)

      * přihláška ke studiu ve střední škole  (do čtyřletých maturitních oborů, do tříletého učebního oboru - pro všechna kola přijímacího řízení)
      * přihláška do denní nebo dálkové formy nástavbového studia  (pro absolventy tříletých učebních oborů SOU - pro naši školu není třeba potvrzení lékaře)

Potvrzení lékaře je na přihlášce požadováno jen do oborů Agropodnikání a Opravář zeměd. strojů.

Potvrzení prospěchu na přihlášce:

- uchazečům ze základní školy a uchazečům do nástavbového studia potvrdí jejich škola;

- ostatním uchazečům může prospěch na přihlášce potvrdit příslušná škola, kterou dříve navštěvovali,  nebo  mohou k přihlášce doložit ověřené kopie příslušných vysvědčení  nebo  se mohou s přihláškou a originály vysvědčení dostavit na sekretariát naší školy (sekretářka kopii ověří sama).

nahoru


Přijímací řízení do oborů s maturitou a s výučním listem: 

Podrobnější informace najdete na stránkách jednotlivých oborů (viz též menu vlevo).


 

Termíny přijímacího řízení v roce 2012

 

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března pro 1. kolo přijímacího řízení.

Uchazeč, který se hlásí do dálkové formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 20. března pro 1.kolo přijímacího řízení.

 

 

První kolo přímacího řízení (uchazeči ze ZŠ do čtyřletých oborů s maturitou a tříletého oboru s výučním listem): 23.4. nebo 24.4.
První kolo přijímacího řízení (uchazeči do nástavbového studia): 23.4.
Další kola přijímacího řízení: vyhlásí ředitel školy, pokud v prvním kole nebude přijat dostatečný počet uchazečů. Přihlášky je možno podávat průběžně.  Aktuální informace o vyhlášení dalších kol viz zde.

nahoru


Maximální počty přijímaných uchazečů v roce 2012:

celkem max.

 

volná místa
Agropodnikání 30 0
Ekologie a biologie 30 0
Opravář zemědělských strojů 23 0
Podnikání (denní forma) 30 2
Podnikání (dálková forma) 30 0
    Počty volných míst jsou zveřejňovány a aktualizovány se zpožděním podle počtu odevzdaných zápisových lístků,

resp. podle návratek.

nahoru