Nadační fond

 

Nadační fond Střední zemědělské školy a SOUz Nový Jičín byl zřízen 24.3.1999.  Jeho zřizovatelem je Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace (v době vzniku fondu měla název Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské Nový Jičín, proto i NF dodnes nese tento bývalý název školy).

Nadační fond je zřízen za účelem:

·         podpory výchovných a vzdělávacích aktivit pro studenty, absolventy a pracovníky školy,

·         rozvoje osobnosti žáků

·         podpory mezinárodních kontaktů, soutěží, přehlídek

·         poskytování příspěvků žákům při účasti na výchovných a vzdělávacích akcích,

·         zajišťování učebnic pro žáky,

·         zajišťování výměnných stáží a praxe doma i v zahraničí

·         modernizace a zlepšování životního prostředí.

 

Předsedou správní rady nadačního fondu je ing. Věra Nováková,

Dalšími členy správní rady jsou Mgr. Jiří Hoza, Dagmar Petřeková, revizorem NF je  Marie Štěpánová.

 

Nadační fond má k 31.12.2009 majetek v hodnotě Kč 804 700,-.

Majetek je z převážné části tvořen zásobami učebnic, které jsou určeny k zapůjčení žákům.

 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2009

Náklady                76166,14 Kč

Výnosy               130636,11 Kč

Zisk                        54469,97Kč

 

Nejdůležitějšími příjmy NF byly v roce 2009:

Příspěvky rodičů do NF         47500,- Kč

Zemědělský ples                     33200,- Kč

Půjčovné za učebnice              9500,- Kč

 

Prostředky nadačního fondu jsou využívány na aktivity, které jsou v souladu s účelem, pro které byl zřízen.

Pravidelně jsou z nadačního fondu pořizovány nové učebnice, které jsou poté žákům zapůjčeny za stanovený poplatek (sociálně znevýhodněným studentům zdarma).

Každým rokem škola pořádá celou řadu sportovních, odborných a kulturních akcí pro žáky. Účast žáků v soutěžích je motivována odměnou, která je poskytnuta z NF pro žáky, kteří se umístili na prvních místech .
V roce 2009 nadační fond přispíval i na odměny studentům v rámci soutěží Sportovního dne a Dne zábavy.

Absolventům, kteří dosahují v průběhu studia vynikajících studijních výsledků, reprezentují školu ve sportovních, kulturních a odborných aktivitách, poskytuje nadační fond knižní odměnu, popř. jiný věcný dar,  při slavnostním předávání maturitních vysvědčení a výučních listů.

Mezi další výdaje, které přispěly ke zkvalitnění a zpestření výuky, patřil příspěvek na nákup lístků pro žáky do divadla v Praze, příspěvek na adaptační program prvních ročníků, příspěvek na volejbalový maratón, odměny za nejlepší vánoční výzdobu třídy.